Mận Hậu

Hết
 Mận Nữ Hoàng Ruby 28-35
Hết
 Mận Nữ Hoàng Ruby 35-40