Quy trình làm việc này được áp dụng tại TGNS nhằm đảm bảo việc hợp tác của các nhà cung cấp với TGNS tiến hành hiệu quả và thuận lợi.